Obchodné podmienky

1. PREDMET ÚPRAVY

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti A.L.I. s r.o., so sídlom: Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislaba IČO: 31404987  IČ DPH SK20250355150 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo 9795/B.(ďalej len „spoločnosť „A.L.I.“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.alisk.skwww.rozpravkypredeti.sk  (ďalej tiež ako „VOP“).

2. Pojmy

 Na účely týchto VOP sú uvedené pojmy definované  nasledovne s predpokladaným významom:

  1. E-Shop. E-Shop je internetový obchod spoločnosti A.L.I., ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.alisk.skwww.rozpravkypredeti.sk  umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného A.L.I. na uvedenej stránke.
  2. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila vôľu nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť s A.L.I. kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez  E-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti A.L.I. Za kupujúceho právnickú osobu koná je štatutárny orgán alebo zástupca.
  3. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru
  4.  Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci polia pre vyplnenie údajov, najmä osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.
  5. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.alisk.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, herecké obsadenie, stopovú minutáž diela atď), informáciu o aktuálnej cene, audio, resp. audio-vizuálnu ukážku tovaru. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.alisk.skwww.rozpravkypredeti.sk . Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä audio, audio-vizuálne diela, neperiodická tlač a predmety umeleckého (výtvarného) zamerania.

3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

3.1.   K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť A.L.I. dodá kupujúcemu objednaný tovar  dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti A.L.I.

3.2.   Návrhom na uzavretie zmluvy (ďalej len „objednávka“) je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti A.L.I. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.alisk.sk a www.rozpravkypredeti.sk a jeho odoslaním cez E-shop.

 

3.3.   Objednávka obsahuje tiež:

a)    vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,

b)     vyhlásenie o tom, že bol oboznámený a poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy,

c)     udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a týmito VOP a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, ktorý je spôsobilý A.L.I. kedykoľvek na požiadanie preukázať.

d)     vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4.   Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti A.L.I. adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť A.L.I. potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti A.L.I. neznamenajú potvrdenie objednávky. Doručením objednávky plynie 7 dňová lehota na jej potvrdenie zo strany spoločnosti A.L.I. Po jej márnom uplynutí objednávka zaniká a to bez nároku na náhradu škody.

3.5.   Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Spoločnosť A.L.I. je oprávnená odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.6.   Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok A.L.I. dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

3.7.   Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti A.L.I. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je spoločnosť A.L.I. povinná prijať.

3.8. Spoločnosť A.L.I. sa zaväzuje vybaviť objednávku najneskôr do 14 dní, od potvrdenia objednávky, ak tomu nebránia závažné okolnosti. Po tejto lehote objednávka a s ňou aj kúpna zmluva zaniká.

3.9.   Objednávka zaniká aj jej odmietnutím spoločnosťou A.L.I., a to aj bez udania dôvodu.

4. KÚPNA CENA TOVARU

4.1.   Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

4.2.   Kúpna cena tovaru je platná v čase vytvorenia objednávky a nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu A.L.I. do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil a množstva objednaného tovaru.

4.3.   Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.5.   Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti A.L.I. a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

a)    internet banking - platba na účet spoločnosti A.L.I. prostredníctvom online platobných nástrojov bánk,

b)     dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru doručovateľovi Slovenskej pošty, alebo inému kuriérovi

4.6.   Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti A.L.I. uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny doručovacej spoločnosti. Pri platbe na účet spoločnosti A.L.I. sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

4.7.   Pri platení cez internet banking pomocou platobných nástrojov bánk spoločnosť A.L.I. neprichádza s platobnými údajmi kupujúceho do styku. Spoločnosť A.L.I. obdrží výlučne informáciu o úspešnosti transakcie. Za použitie platobných nástrojov bánk spoločnosť A.L.I. neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky. 

5. DODACIA LEHOTA

5.1.   Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť A.L.I. povinná dodať kupujúcemu tovar, je uvedená na stránke www.alisk.sk. Termín dodania závisí od zvoleného spôsobu dopravy a dostupnosti tovaru na sklade. Štandardne je to 1-5 pracovných dni od potvrdenia objednávky. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny vopred na účet spoločnosti A.L.I. začína dodacia lehota plynúť až od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti A.L.I. pod správnym variabilným symbolom. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína tá plynúť až od správneho priradenia platby k objednávke kupujúceho

5.2. V prípade, že sa zistí, že tovar z objednávky nie je možné dodať napriek tomu, že sa nachádza v ponuke, kontaktujeme ihneď zákazníka a ponúkame mu možnosť zmeniť, resp. zrušiť objednávku. Ak sa rozhodne zrušiť objednávku a bola objednávka uhradená, úhrada bude bezodkladne vrátená zákazníkovi.

6. MIESTO DODANIA

Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť A.L.I. ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdila.

7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

7.1.   Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania bude prostredníctvom doručovacej spoločnosti.

7.2.   Informácia o cene prepravy je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

8. DODANIE TOVARU

8.1.   Záväzok spoločnosti A.L.I. dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť prepravnej spoločnosti na príslušný prepravný doklad. Spolu s tovarom kupujúci obdrží dodací list spolu s faktúrou, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

8.2.   Záväzok spoločnosti A.L.I. dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť A.L.I. bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane spoločnosti A.L.I.

8.3.   V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti A.L.I. späť, je spoločnosť A.L.I. oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru (prepravné a balné).

 

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY (Reklamačný poriadok)

9.1.   Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

9.2.   Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi spoločnosťou A.L.I. a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1.   Keď ešte nebola objednávka kupujúcemi odoslaná, môže kupujúci túto odvolať prostredníctvom e-mail alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, spoločnosť A.L.I. bezodkladne vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu  bezhotovostným prevodom na účet ..

10.2.    V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na internetovej stránke www.alisk.sk a www.rozpravkypredeti.sk . Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

a)     predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

b)     predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

c)    predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal pošodil

d)    poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy

10.3 Pre zachovanie preukázateľnosti odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali v listinnej podobe poštou na adresu A.L.I. s r.o., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava alebo prostredníctvom e-mail na adresu ali@alisk.sk.V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby.

10.4.   Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spoločnosti A.L.I. najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.  Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

10.5.   Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar na adresu: A.L.I. s r.o. Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava alebo ho osobne odovzdať v sídle spoločnosti A.L.I. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Spoločnosť A.L.I. si ďalej vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, V prípade vrátenia poškodeného tovaru alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, spoločnosť A.L.I. vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti A.L.I. kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak

10.6. Spoločnosť  A.L.I. nie je povinná uhradiť kupujúcemu náklady vynaložené na vrátenie tovaru.

10.7.   Spoločnosť A.L.I. je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

a)    ak pri platbe na účet spoločnosti A.L.I. kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 14 dní od potvrdenia objednávky,

b)     ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti A.L.I.,

c)     ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,

d)    ak kupujúci neprevezme objednaný tovar v sídle spoločnosti A.L.I. lehote do 14 dní od potvrdenia objednávky spoločnosťou A.L.I.,

e)    ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti A.L.I., ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť A.L.I. schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach A.L.I. inak ho zaobstarať,

f)      ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť A.L.I. tovar nakupuje.

10.8.   Odstúpenie spoločnosti A.L.I. od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti A.L.I. kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho.

10.9.   Odstúpenie spoločnosti A.L.I. od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti A.L.I. na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

10.10.   Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť A.L.I. oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Spoločnosť  A.L.I. spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

11.2.   Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje spoločnosti A.L.I. súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa a kontaktné telefónne číslo za účelom zasielania marketingových informácií poštou na adresu bydliska kupujúceho, formou e-mailu odoslaného na e-mailovú adresu kupujúceho, formou sms odoslanej na tel. číslo kupujúceho, alebo volaním na tel. číslo kupujúceho. Kupujúci udeľuje spoločnosti A.L.I. súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 10 rokov odo dňa ich poskytnutia  (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať a to doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu  ali@alisk.sk. Spoločnosť po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

11.5.   Spoločnosť A.L.I. osobné údaje kupujúcich spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

11.7.   Kupujúci čestne vyhlasuje, že disponuje predchádzajúcim písomným súhlasom oprávnenej osoby so spracúvaním jej osobných údajov za účelom plnenia predmetu kúpnej zmluvy a je oprávnený tieto osobné údaje poskytnúť A.L.I., príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného tovaru. Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov kupujúceho, ako aj o právach kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP platia pre oprávnené osoby primerane.

11.8.   Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby:

a. Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať o aktualizáciu, doplnenie, alebo opravu svojich osobných údajov a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu spoločnosti A.L.I. ali@alisk.sk.

b. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti A.L.I. vyžadovať

ba)    potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

bb)   informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov,

bc)    presné informácie o zdroji, z ktorého A.L.I. získala jeho osobné údaje na spracúvanie,

bd)   zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

be)   opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

bf)   likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

bg)  likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

bh)  blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť A.L.I. spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu.

c. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti u A.L.I. namietať voči

ca)   spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

cb)   využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

cc)    poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.

d. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u spoločnosti A.L.I. kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, spoločnosť A.L.I.  je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namieta, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

e. Kupujúci  je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

12.1.   Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.6.2017

12.2.   Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.alisk.sk a www.rozpravkypredeti.sk

12.3.   Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.4.   V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť A.L.I. spol., s r.o. sa zaväzuje rešpektovať a chrániť všetky osobné a dôverné informácie, ktoré získame od tretej osoby.
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme zahŕňajú informácie o vašej e-mailovej adrese alebo akékoľvek iné údaje, ktoré nám poskytnete pri prípadnej e-mailovej komunikácii, predovšetkým v rozsahu stanovenom § 56 Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Používaním tejto aplikácie alebo poskytnutím osobných údajov spoločnosti A.L.I. spol., s r.o.  vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov spôsobom uvedeným v týchto Zásadách.

 

Získavanie osobných údajov môžeme realizovať prostredníctvom tejto webovej stránky, prostredníctvom, elektronickej komunikácie, keď nám pošlete e-mailovú správu, ktorá obsahuje vaše údaje. Vaše osobné údaje použijeme len v súlade s príslušnými zákonmi a nariadeniami, a ak je takéto použitie relevantné na kontakt medzi vami a našou spoločnosťou napríklad na poskytovanie dohodnutých služieb, na ochranu našich práv a na iné prípady, kedy sme na to oprávnení bez vášho predchádzajúceho súhlasu, alebo v prípadoch, kedy nám poskytnete svoj súhlas.

A.L.I. spol., s r.o. vaše osobné údaje nepredá, nevymení ani neprenajme iným stranám a pri narábaní s nimi striktne dodržiava platnú legislatívu, najmä Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Zákon o elektronických komunikáciách.
 

Vaše osobné údaje môžeme použiť na zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti našich produktov a služieb, na identifikáciu, predchádzanie a odhaľovanie podvodov alebo iných spôsobov zneužitia.
 

Vaše osobné údaje môžeme použiť na rozvoj našich služieb, prevažne na súhrnné a štatistické informácie, na propagácie služieb dostupných na našej internetovej stránke.. Na základe vašich osobných údajov môžeme vytvárať súhrnné a štatistické informácie.
 

Vaše osobné údaje môžeme využiť na komunikáciu s vami, napríklad pri poskytovaní informácií súvisiacich s produktmi alebo službami, ktoré využívate. Vaše osobné údaje môžeme využiť na marketingové alebo prieskumné účely, napríklad na uskutočnenie prieskumu trhu, a v súlade s príslušnými zákonmi vás môžeme kontaktovať a informovať o nových službách alebo programoch podpory predaja v našej ponuke. 

 

 

Spôsoby spracovania a bezpečnosť údajov

Spoločnosť A.L.I. spol., s r.o. má zavedené príslušné technické a organizačné opatrenia v oblasti informačnej bezpečnosti na zabránenie neoprávnenému alebo nezákonnému zverejneniu, prístupu, náhodnej alebo nezákonnej strate alebo zničeniu, pozmeneniu, prenosu alebo inému poškodeniu vašich osobných údajov. Takéto opatrenia zahŕňajú používanie brán firewall, zabezpečených priestorov so servermi a ďalšie technicky a komerčne odôvodnené opatrenia na poskytovanie primeranej ochrany vašich osobných údajov pred neoprávneným používaním alebo zverejnením. Tieto opatrenia zabezpečujú dostatočnú úroveň zabezpečenia v súvislosti s rizikami prirodzene súvisiacimi s procesom a povahou osobných údajov, ktoré sú predmetom ochrany.

Vaše práva k vlastným osobným údajom

Spoločnosť A.L.I. spol., s r.o. uchováva vaše údaje len na čas, ktorý jej predpisuje Zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis, alebo na čas, ktorý je potrebný z hľadiska účelu, na ktorý boli tieto informácie získané. Máte právo prístupu k svojim osobným údajom, ktoré boli od vás získané a spracované. V prípade, ak si želáte vedieť, ktoré osobné údaje o vás sme zhromaždili, alebo ak chcete doplniť, opraviť, anonymizovať alebo vymazať akékoľvek neúplné, nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje, resp. ak chcete spracovanie vašich osobných údajov z akéhokoľvek dôvodu ukončiť, môžete takéto právo uplatniť tým, že nás budete kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy na tejto webovej stránke.