OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť A.L.I. spol., s r.o. sa zaväzuje rešpektovať a chrániť všetky osobné a dôverné informácie, ktoré získame od tretej osoby.
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme zahŕňajú informácie o vašej e-mailovej adrese alebo akékoľvek iné údaje, ktoré nám poskytnete pri prípadnej e-mailovej komunikácii, predovšetkým v rozsahu stanovenom § 56 Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Používaním aplikácie Rozprávkovo spoločnosti A.L.I. spol. s r.o.alebo poskytnutím osobných údajov spoločnosti A.L.I. spol., s r.o.  vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov spôsobom uvedeným v týchto Zásadách.

 

Získavanie osobných údajov môžeme realizovať prostredníctvom tejto webovej stránky, prostredníctvom, elektronickej komunikácie, keď nám pošlete e-mailovú správu, ktorá obsahuje vaše údaje. Vaše osobné údaje použijeme len v súlade s príslušnými zákonmi a nariadeniami, a ak je takéto použitie relevantné na kontakt medzi vami a našou spoločnosťou napríklad na poskytovanie dohodnutých služieb, na ochranu našich práv a na iné prípady, kedy sme na to oprávnení bez vášho predchádzajúceho súhlasu, alebo v prípadoch, kedy nám poskytnete svoj súhlas.

A.L.I. spol., s r.o. vaše osobné údaje nepredá, nevymení ani neprenajme iným stranám a pri narábaní s nimi striktne dodržiava platnú legislatívu, najmä Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Zákon o elektronických komunikáciách.
 

Vaše osobné údaje môžeme použiť na zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti našich produktov a služieb, na identifikáciu, predchádzanie a odhaľovanie podvodov alebo iných spôsobov zneužitia.
 

Vaše osobné údaje môžeme použiť na rozvoj našich služieb, prevažne na súhrnné a štatistické informácie, na propagácie služieb dostupných na našej internetovej stránke.. Na základe vašich osobných údajov môžeme vytvárať súhrnné a štatistické informácie.
 

Vaše osobné údaje môžeme využiť na komunikáciu s vami, napríklad pri poskytovaní informácií súvisiacich s produktmi alebo službami, ktoré využívate. Vaše osobné údaje môžeme využiť na marketingové alebo prieskumné účely, napríklad na uskutočnenie prieskumu trhu, a v súlade s príslušnými zákonmi vás môžeme kontaktovať a informovať o nových službách alebo programoch podpory predaja v našej ponuke. 

 

 

Spôsoby spracovania a bezpečnosť údajov

Spoločnosť A.L.I. spol., s r.o. má zavedené príslušné technické a organizačné opatrenia v oblasti informačnej bezpečnosti na zabránenie neoprávnenému alebo nezákonnému zverejneniu, prístupu, náhodnej alebo nezákonnej strate alebo zničeniu, pozmeneniu, prenosu alebo inému poškodeniu vašich osobných údajov. Takéto opatrenia zahŕňajú používanie brán firewall, zabezpečených priestorov so servermi a ďalšie technicky a komerčne odôvodnené opatrenia na poskytovanie primeranej ochrany vašich osobných údajov pred neoprávneným používaním alebo zverejnením. Tieto opatrenia zabezpečujú dostatočnú úroveň zabezpečenia v súvislosti s rizikami prirodzene súvisiacimi s procesom a povahou osobných údajov, ktoré sú predmetom ochrany.

Vaše práva k vlastným osobným údajom

Spoločnosť A.L.I. spol., s r.o. uchováva vaše údaje len na čas, ktorý jej predpisuje Zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis, alebo na čas, ktorý je potrebný z hľadiska účelu, na ktorý boli tieto informácie získané. Máte právo prístupu k svojim osobným údajom, ktoré boli od vás získané a spracované. V prípade, ak si želáte vedieť, ktoré osobné údaje o vás sme zhromaždili, alebo ak chcete doplniť, opraviť, anonymizovať alebo vymazať akékoľvek neúplné, nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje, resp. ak chcete spracovanie vašich osobných údajov z akéhokoľvek dôvodu ukončiť, môžete takéto právo uplatniť tým, že nás budete kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy na tejto webovej stránke.