Aplikácia Rozprávkovo od spoločnosti A.L.I. spol. s r.o.

Zásady ochrany osobných údajov aplikácie Rozprávkovo od spoločnosti A.L.I. spol. s r.o.

Spoločnosť A.L.I. spol., s r.o. sa zaväzuje rešpektovať a chrániť všetky osobné a dôverné informácie, ktoré získame od tretej osoby.
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme zahŕňajú informácie o vašej e-mailovej adrese alebo akékoľvek iné údaje, ktoré nám poskytnete pri prípadnej e-mailovej komunikácii, predovšetkým v rozsahu stanovenom § 56 Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Používaním tejto aplikácie alebo poskytnutím osobných údajov spoločnosti A.L.I. spol., s r.o.  vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a ich použití spôsobom uvedeným v týchto zásadách.

 

Použitie osobných údajov

 

Vaše osobné údaje použijeme len v súlade s príslušnými zákonmi a nariadeniami na poskytovanie dohodnutých produktov a služieb, na kontakt medzi vami a našou spoločnosťou, na zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti našich produktov a služieb, na vašu identifikáciu,. na súhrnné a štatistické informácie slúžiace na rozvoj našich produktov a služieb, na zasielanie informácií súvisiacich s produktmi a službami, ktoré využívate, na zasielanie informácií o nových službách, produktoch alebo programoch podpory predaja dostupných na našej internetovej stránke, na predchádzanie a odhaľovanie podvodov alebo iných spôsobov zneužitia.

A..L.I. spol. s r.o. vaše osobné údaje nepredá, nevymení ani neprenajme iným stranám a pri narábaní s nimi striktne dodržiava platnú legislatívu, najmä Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Zákon č. 351/2011 Z. z o elektronických komunikáciách.

Bezpečnosť, poskytnutie, prenos a uchovávanie osobných údajov

 

Spoločnosť A.L.I. spol. s r.o.. má príslušné technické a organizačné opatrenia na zabránenie neoprávnenému alebo nezákonnému zverejneniu, prístupu, náhodnej alebo nezákonnej strate alebo zničeniu, pozmeneniu, prenosu alebo inému poškodeniu vašich osobných údajov. Tieto opatrenia zabezpečujú dostatočnú úroveň ochrany v súvislosti s rizikami prirodzene súvisiacimi s procesom a povahou osobných údajov. Zhromaždené osobné údaje sú sprístupnené výlučne vybraným osobám v spoločnosti A.L.I. spol. s r.o.
 

Pri poskytovaní produktov a služieb môžeme spolupracovať s inými spoločnosťami, preto im môžu byť vaše osobné údaje v nevyhnutne potrebnom rozsahu poskytnuté a prenesené aj cez hranice mimo krajiny, v ktorej naše služby používate. Tieto spoločnosti sú oprávnené spracúvať osobné údaje výlučne v rozsahu obmedzenom účelom poskytovania produktu alebo služby a sú povinné zachovávať plnú dôvernosť voči tretím osobám.  Pri výbere spoločnosti dbáme na jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov  a nezveríme spracovanie osobných údajov spoločnosti, ak by tým mohli byť ohrozené práva dotknutých osôb. 

 

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len na dobu, na ktorú boli tieto informácie získané, maximálne však na dobu, ktorú predpisuje zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis.

Máte právo vedieť, ktoré osobné údaje sme o vás zhromaždili a spracovali,  prípadne spracovanie vašich osobných údajov z akéhokoľvek dôvodu ukončiť. Toto právo môžete uplatniť tým, že nás budete kontaktovať prostredníctvom e-.mailu: vydavatelstvoali@gmail.com